Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Vlex Vending B.V

       

           

Definities:

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Vlex Vending B.V: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vlex Vending B.V, statutair gevestigd te Zwolle, met KVK-nummer 92027660

Klant: ieder (rechts)persoon waartegenover Vlex Vending B.V als (potentiële) aanbieder, verkoper en/of leverancier van goederen en/of diensten optreedt.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Vlex Vending B.V ende Klant. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of nietin verband staan met, een overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Vlex Vending B.V en Klant tot stand gekomen overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) en daaruit voortvloeiende leveringen, werkzaamheden en diensten.
 • Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Vlex Vending B.V en haar Klanten gesloten schriftelijke Overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. De toepasselijkheid van eventuele door de Klant gehanteerde voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In het geval dat enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig, althans niet bindend wordt geacht, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.
 • Vlex Vending B.V heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Overige wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen Vlex Vending B.V en de Klant zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Vlex Vending B.V, gedaan in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Vlex Vending B.V heeft het recht haar aanbieding te herroepen gedurende twee werkdagen nadat de aanvaarding haar heeft bereikt.
 • Door Vlex Vending B.V gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie, gegevens, tekeningen, enz, van de juistheid waarvan Vlex Vending

B.V mag uitgaan.

 • De bij een aanbieding, offerte en prijsopgave door Vlex Vending B.V verstrekte documentatie en overige gegevens, waaronder begrepen maar niet uitsluitend maten, gewichten en aantallen, zijn weliswaar zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Vlex Vending B.V niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bevestigd.
 • Vlex Vending B.V baseert haar aanbiedingen, offertes en prijsopgaven op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Vlex Vending B.V een aan haar gegeven order schriftelijk heeft aanvaard dan wel wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien Vlex Vending B.V reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
 • Mondelinge en/of telefonische afspraken tussen Vlex Vending B.V en de Klant gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en door de andere partij schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4. Prijzen en kosten

 • Alle door Vlex Vending B.V opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
 • Prijzen gelden voor levering af magazijn.
 • Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van de prijsbepalende factoren na de aanbieding door Vlex Vending B.V, mogen door Vlex Vending B.V aan de Klant worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Artikel 5. Levertijd, Levering en risico-overgang

 • Een door Vlex Vending B.V opgegeven levertijd is indicatief. Door Vlex Vending

B.V opgegeven of geaccepteerde termijnen voor levering of het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden niet als fatale termijnen. Het enkel verstrijken of overschrijden van een termijn door Vlex Vending B.V levert geen verzuim op en geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

 • Levering van goederen vindt plaats op het moment dat Vlex Vending B.V de goederen op haar bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan de Klant en aan de Klant heeft meegedeeld dat de goederen aan hem ter beschikking staan.
 • Vanaf het moment van levering van goederen draagt de Klant het volledige risico van de goederen.
 • Vlex Vending B.V en de Klant kunnen overeenkomen dat Vlex Vending

B.V voor het transport zorgdraagt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op de Klant. De Klant kan zich tegen de risico’s verzekeren.

Vlex Vending B.V is steeds gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden,onverminderd de toepasselijkheid van de betalingscondities zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 • Indien zich een omstandigheid voordoet die in de risicosfeer van de Klant ligt dan wel onvoorzienbaar is, en daardoor een levering niet door Vlex Vending B.V naar de plaats van bestemming vervoerd kan worden, is Vlex Vending B.V gerechtigd de levering voor rekening en risico van de Klant op te slaan en de levering in rekening te brengen alsof de levering conform de Overeenkomst had plaatsgevonden. Ook is Vlex Vending B.V in dat geval gerechtigd eventuele meerkosten en/of door Vlex Vending B.V geleden schade bij de Klant in rekening te brengen.
 • De aanleg van voorzieningen voor de aansluiting van de geleverde goederen op het elektrische net en/of de waternet vindt plaats voor rekening en risico van de Klant en dient te worden uitgevoerd door een erkende installateur of technische dienst met inachtneming van de aanwijzingen van Vlex Vending B.V.
 • In het geval sprake is van inruil van een goed door de Klant, blijft het risico van het door de Klant in te ruilen goed bij de Klant rusten, tot het moment dat de


Klant aan Vlex Vending B.V de macht over het goed heeft verschaft. Indien het door de Klantinte ruilen goed op het moment van machtsverschaffing niet in de staat verkeerd, waarin het goed zich ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst verkeerde, verkeert de Klant direct in verzuim en is Vlex Vending

B.V gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen alle door Vlex Vending

B.V aan de Klant gezonden facturen binnen dertigdagen na factuurdatum door de Klant te zijn voldaan op de op de factuur genoemde bankrekening en in de op de factuur aangegeven valuta.

 • Vlex Vending B.V heeft het recht om de door de Klant verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling van de Klant te vorderen.
 • Betaling door de Klant zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • De Klant is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn zonder dat daar een ingebrekestelling voor vereist is. De Klant is vanaf dat moment over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente (conform artikel 6:119a BW) aan Vlex Vending B.V verschuldigd. De Klant zal alle kosten vergoeden die Vlex Vending B.V moet maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer de kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 175,-, of, indien dat hoger, is een minimum van 15% van de uitstaande som.
 • Iedere betaling van de Klant strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
 • Vlex Vending B.V heeft het recht haar schulden aan de Klant te verrekenen met vorderingen van aan Vlex Vending B.V gelieerde ondernemingen op de Klant. Daarnaast heeft Vlex Vending B.V het recht haar vorderingen op de Klant te verrekenenmet schuldendie aan Vlex Vending B.V gelieerde ondernemingen hebben aan de Klant. Verder is Vlex Vending

B.V bevoegd om haar schulden aan de Klant te verrekenen met vorderingen op aan de Klant gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 • Vlex Vending B.V behoudt de eigendom van alle door Vlex Vending B.V aan de Klant geleverde goederen, zolang de Klant niet(geheel) heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of eventuele nadere overeenkomsten die daarmee samenhangen en/of daaruit voortvloeien.
 • Zolang de Klant alle verplichtingen jegens Vlex Vending B.V nakomt, is hij gerechtigd in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken. De Klant is echter niet gerechtigd de goederen ten nadele van Vlex Vending B.V te bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.


 • De Klant is verplicht de geleverde goederen waarvan het eigendom bij Vlex Vending B.V berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
 • De Klant is verplicht de geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal.
 • In aanvulling op het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de Klant zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Vlex Vending B.V een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Vlex Vending B.V aan de Klant geleverde goederen, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Vlex Vending B.V op de Klant, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8. Garantie

 • Vlex Vending B.V verleent garantie op geleverde goederen overeenkomstig het Garantie & Service document.
 • Op door Vlex Vending B.V geleverde goederen en verrichte diensten wordt – voor zover deze zijn betrokken van derden – door Vlex Vending B.V nooit een uitgebreidere garantie gegeven dan aan Vlex Vending B.V door voornoemde derden wordt gegeven.
 • Vlex Vending B.V hoeft pas uitvoering te geven aan een verleende garantie indien de Klant volledig aan al zijn verplichtingen jegens Vlex Vending B.V heeft voldaan.
 • Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
 • normale slijtage;
 • opzet of grove onachtzaamheid;
 • onoordeelkundig gebruik, waaronder begrepen het plaatsen van een vendingautomaat op minder dan 7 cm van een wand;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door de Klant of door hem ingeschakelde derde;
 • door of namens de Klant verrichte wijzigingen aan de goederen, zonder de toestemming van Vlex Vending B.V;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van goederen afkomstig van, of voorgeschreven door, de Klant;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door de Klant gebruikte materialen of hulpmiddelen;
 • blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buiten komende oorzaken.

8.4. Iedere garantieverplichting van Vlex Vending B.V ten aanzien van de geleverde zaak vervalt indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlex Vending B.V zelf wijzigingen of reparaties (inclusief installatie-en montagewerkzaamheden) verricht of door derden laat verrichten.

8.5. Vlex Vending B.V kan aan haar garantieverplichting voldoen door – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Vlex Vending B.V – hetzij de betreffende onderdelen te vervangen, hetzij de overeengekomen werkzaamheden opnieuw c.q. alsnog teverrichten. Indien zaken door Vlex Vending B.V worden vervangen, blijven respectievelijk worden de vervangen zaken eigendomvan Vlex Vending B.V.

Artikel 9. Klachtplicht


 • De Klant is verplicht om geleverde goederen direct na levering te (doen) controleren. Als de goederen bij levering niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant dit uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Vlex Vending B.V te melden. Eventuele transportschade dient direct bij aflevering, voorafgaand aan het tekenen van de vrachtbrief, schriftelijk aan Vlex Vending B.V te worden gemeld. In geval van overschrijding van een in dit artikel genoemde termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de goederen en kan de Klant op een gebrek geen beroep meer doen.
 • Een beroep op non-conformiteit door de Klant als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijken van ondergeschikte aard in geleverde goederen, geven geen grondslag voor non-conformiteit.
 • De Klant moet klachten over verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten op straffe van verval van alle rechten binnen veertien dagen na het verrichten van de werkzaamheden en/of leveren van de diensten schriftelijk bij Vlex Vending

B.V hebben gemeld.

 • De Klant moet klachten over de factuur op straffe van verval van alle rechten binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Vlex Vending B.V

hebben gemeld. Indien de betalingstermijn langer is dan veertien dagen, moet de Klant uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd over de factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en risico

 • Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens Vlex Vending B.V, is iedere aansprakelijkheid van Vlex Vending B.V voor schade ontstaan uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade, waaronder begrepen maar niet uitsluitendschade veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van geleverde goederen, uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Eventuele aansprakelijkheid van Vlex Vending B.V voor schade op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot een bedrag van maximaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De omvang vaneen eventuele schadevergoedingsplicht van Vlex Vending B.V is voorts beperkt tot het bedrag dat voor het betreffende schadegeval onder een verzekering van Vlex Vending B.V wordt uitbetaald.
 • De Klant vrijwaart Vlex Vending B.V voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door Vlex Vending B.V geleverde goederen en/of diensten.
 • Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen vervalt het recht van de Klant om op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden rechtsvorderingen jegens Vlex Vending B.V in te stellen één jaar na de leveringsdatum.

Artikel 11. Overmacht

 • Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichting kan Vlex Vending B.V niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.


 • Onder overmacht wordt onder andere verstaan: de omstandigheid dat door Vlex Vending B.V ingeschakelde derden niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, epidemie of pandemie, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 • Vlex Vending B.V heeft het recht om de nakoming van haar verplichting op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichting tegenover de Klant na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt Vlex Vending B.V haarverplichtingen na wanneer haar planning dat toelaat.
 • Indien sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmacht situatie meer dan zes maanden heeft geduurd, heeft Vlex Vending B.V het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke ontbinden. De Klant is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel ten aanzien waarvan Vlex Vending B.V haar verplichtingen nog niet is nagekomen.
 • De Klant heeft geen recht op vergoeding van Vlex Vending B.V van de als gevolg van de overmachtssituatie geleden of te lijden schade.

Artikel 12. Tekeningen

 • Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens die door Vlex Vending B.V aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van Vlex Vending B.V en moeten op eerste verzoek van Vlex Vending B.V direct door de Klant aan haar worden teruggezonden.
 • De Klant garandeert Vlex Vending B.V dat tekeningen niet worden gekopieerd en/of nagemaakt en aan derden worden verstrekt en/of ter inzage worden gegeven.

Artikel 13. Ontbinding

 • Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst (daaronder begrepen de verplichting tot afname van de door Vlex Vending B.V te leveren goederen), alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de Klant, zal de Klant geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn. Vlex Vending B.V heeft dan het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de met de Klant gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Vlex Vending B.V is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 • De Klant is in geval van de in artikel 13.1. genoemde ontbinding verplicht Vlex Vending B.V volledig schadeloos te stellen.Indien Vlex Vending B.V zich daartoe schriftelijk bereid verklaart, kunnen reeds geleverde, maar onbeschadigd, kosteloos terugontvangen goederen, tegen de kostprijs van Vlex Vending B.V (door Vlex Vending B.V aan te geven) in mindering worden gebracht op de hoogte van de aan Vlex Vending B.V te vergoeden schade. De Klant is Vlex Vending B.V in geval van deze ontbinding naast en bovenop zijn schadevergoedingsplicht een bedrag gelijk aan 10% van de overeengekomen koopprijs verschuldigd.
 • Het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht van Vlex Vending B.V laat onverlet het recht van Vlex Vending B.V om de uitvoering van de overeenkomst


op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van alles wat de Klant op grond van de overeenkomst aan Vlex Vending B.V verschuldigd is of zal worden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Vlex Vending B.V en de Klant is Nederlands recht van toepassing, met dien verstande dat het in deze Algemene Voorwaarden besloten eigendomsvoorbehoud, voor zover gunstiger voor Vlex Vending B.V, na invoer van de betrokken goederen in een ander land in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte geregeerd wordt door het recht van dat land.
 • Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (c.i.s.g.) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Uitsluitend de Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Vlex Vending B.V is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Vlex Vending

B.V en de Klant. Vlex Vending B.V heeft het recht om van deze bevoegdheidsregel af te wijken dooreen afwijkende, wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.